Posts Tagged ‘ZUS’

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność jest dobrowolne.

Nie wszystkie osoby są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Przede wszystkim jest to przywilej osób pracujących w ramach umowy o pracę. W niektórych wypadkach jednak osoby mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Związane jest to z koniecznością wypłacania składek, jednak może się opłacić, gdyż świadczenie zostanie wypłacone w momencie choroby bądź też macierzyństwa. W niektórych wypadkach z pewnością może się to opłacić.

Dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego przystąpić mogą między innymi osoby, które wykonują pracę nakładczą, na postawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenia. Skorzystać z tej możliwości mogą również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, a także duchowni. Warunkiem jest pozostawanie w obowiązku opłacania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie powoduje, że od razu można przejść na chorobowe. W normalnej sytuacji pracownicy uzyskują prawo do świadczenia po 30 dniach od przystąpienia, zaś osoby prowadzące własną działalność po dziewięćdziesięciu dniach. Brak karencji dotyczy jedynie niektórych osób, między innymi absolwentów szkół wyższych, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły, osobom, które wracają do pracy po przerwie spowodowanej wypadkiem w pracy lub też senatorzy po zakończeniu sprawowania mandatu.

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

uszczerbek na zdrowiu

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe, daje nam gwarancję wypłaty świadczenia w przypadku czasowej niezdolności do pracy. Kiedy dochodzi do wypadku przy pracy albo mamy do czynienia z chorobą zawodową możemy liczyć nie tylko na zasiłek choroby, świadczenie rehabilitacyjne czy rentę, ale także na jednorazową rekompensatę za utratę zdrowia i sprawności.

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy, lub zachorowałeś na chorobę zawodową i doznałeś długotrwałego uszczerbku na zdrowiu to masz prawo do jednorazowego odszkodowania, które wypłaci Ci ZUS. Według przepisów stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy (np. utrata kończyny). Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, które mogą ulec poprawie. Stopień uszczerbku na zdrowiu, jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji ustala ZUS, również wtedy składa się wniosek o odszkodowanie.

Wniosek o odszkodowanie musi złożyć osoba zainteresowana albo przedstawiciel ustawowy takiej osoby. Dokumenty składamy w dowolnej jednostce ZUS, a sprawa rozpatrywana będzie w oddziale, do którego przynależy osoba ubiegająca się o odszkodowanie według miejsca zameldowania. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od procentowego stopnia uszczerbku na zdrowiu. Orzeka to lekarz orzecznik. O tym jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania odszkodowania, oraz jak wygląda tryb postępowania napiszemy już wkrótce.

System eWuś

ubezpieczenie zdrowotne

eWUŚ pozwoli na szybsze stwierdzenie prawa do świadczeń lekarskich osób ubezpieczonych.

eWuś, czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej z funduszów publicznych. System eWuś dostarcza informacje o aktualnym stanie uprawnień pacjenta. Dane są aktualizowane codziennie według danych dostarczanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Sprawdzając stan uprawnień pacjenta, dostajemy wiadomość zwrotną dotyczącą stanu uprawnień w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. Po wprowadzeniu systemu eWuś, 1 stycznia 2013 , w rejestracji podajemy tylko swój numer PESEL i jeden z wymaganych dokumentów tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, u dzieci objętych obowiązkiem szkolnym lub do ukończenia 18 roku życia może być to aktualna legitymacja szkolna).

Może się jednak zdarzyć tak, że system eWuś nie potwierdzi naszego prawa do świadczenia. Wówczas, jeżeli mamy pewność, że mamy do niego prawo, możemy je potwierdzić poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczenia i okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.

Również dzieci muszą potwierdzać prawo do bezpłatnego leczenia. Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób. Jeżeli dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez osobę ubezpieczoną, to ma prawo do wizyty lekarskiej finansowanej przez NFZ. Gdy dziecko jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej i jest obywatelem Polski, również ma prawo do bezpłatnej wizyty, wówczas za leczenie zapłaci budżet państwa.

Zasiłek chorobowy emeryta, pracującego na zlecenie

umowa zlecenie

Emeryci często dorabiają, pracując na umowę zlecenie.

Jeżeli zatrudniamy emeryta, który dobrowolnie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego i przez wymagany czas podlegał temu ubezpieczeniu, to w przypadku choroby ma on prawo do zasiłku chorobowego. Nie ma znaczenia to, że pobiera świadczenie emerytalne. Zasiłek chorobowy wypłaca zleceniodawca bądź gdy nie jest on uprawniony do wypłaty zasiłku, świadczenie wypłaca zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba, która ma prawo do emerytury, a wykonuje umowy zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Zleceniobiorca może wówczas przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Objęcie ubezpieczeniem następuje od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek składa się u płatnika, który przekazuje go do ZUS na formularzu ZUS ZUA. Do ubezpieczenia zleceniodawca może przystąpić w dowolnym okresie, rozpoczynając pracę lub w późniejszym okresie. Ubezpieczenie ustaje w dniu wskazanym we wniosku o wyłączenie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku.

Zleceniobiorca nie może zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia przed wyznaczoną datą, z okresem wstecznym. Ubezpieczony w przypadku choroby ma prawo do zasiłku chorobowego, ma także prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka i zasiłku macierzyńskiego. Świadczenia te należą się bez okresu wyczekiwania. Zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku wówczas, gdy ubezpieczenie chorobowe trwa nieprzerwanie od 90 dni. Do tego okresu wliczają się również poprzednie okresy ubezpieczenia, o ile przerwa pomiędzy nimi nie przekroczyła 30 dni.

Kto zyska na zmianach w urlopach wychowawczych?

urlop wychowawczy

Zmiany w urlopach wychowawczych zapowiadają się na korzyść rodziców.

Do tej pory osoby prowadzące własna działalność gospodarczą  oraz osoby które pracowały na podstawie umowy na zlecenie, nie mogły korzystać z urlopu wychowawczego na takich samych zasadach co osoby pracujące na etacie. W 2013 roku, jak wynika z przyjętego projektu ustaw, ma to ulec zmianie. Dotychczas, jeżeli rodzic prowadzący działalność, chce przedłużyć urlop macierzyński o urlop wychowawczy, może jedynie zawiesić prowadzenie firmy, ale powoduje to przerwę w odprowadzaniu składek emerytalnych i rentowych.

Przyczynia się to do wysokości przyszłej emerytury. Dochodzi do tego również to, że firmę można zawiesić na okres maksymalnie dwóch lat, podczas gdy pracownicy etatowi mają prawo do urlopu wychowawczego w zakresie trzech lat. Prawa do tego urlopu nie posiadają również pracownicy z umową-zlecenie. Zmiany mają obejmować między innymi to, że osobą z co najmniej 6 miesięczną ciągłością w opłatach składek ubezpieczeniowych, w okresie zawieszenia działalności, zaprzestaniu wykonywania umów-zleceń czy innych świadczeń usług, nadal miałoby opłacane składki emerytalne i rentowe.

W tym czasie opłacałoby je państwo. Osoby z krótszym stażem niż 6 miesięcy, będą miały opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, jednak nie będą miały one prawa do opieki zdrowotnej z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmieniłby się również czas trwania urlopu – zawieszenia działalności  z dotychczasowych 2 lat na 3 lata. Przez cały ten czas byłyby płacone składki z budżetu państwa. Opłacanie składek w tym okresie, zwiększa przyszłą emeryturę o około 75 zł miesięcznie.

Kto i kiedy może nas skontrolować?

zwolnienie lekarskie L4

Czasami na chorobowym możemy spodziewać się kontroli.

Mamy 7 dni żeby dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy lub ZUS. Gdy dostajemy krótkie „chorobowe” szanse na kontrolę, czy stosujemy się do zaleceń lekarza, przez pracodawcę lub ZUS maleją. By ułatwić kontrolę pracowników przebywających na zwolnieniach, pracodawcy postulują o wprowadzenie elektronicznych zwolnień. Umożliwiło by to natychmiastowe informowanie pracodawcy o wystawionym zwolnieniu. Pracodawcy chcą również wprowadzić zmiany w płatnościach za dni zwolnienia. Chcą, by pierwszy dzień zwolnienia nie był objęty wypłatą wynagrodzenia. W przeszłości polskich przepisów istniało już coś takiego, szybko ten system został wycofany, ponieważ wzrosła liczba zwolnień lekarskich trwających minimum 7 dni – przepis mówił o niewypłacaniu wynagrodzenia za pierwszy dzień, w przypadku gdy zwolnienie trwało do 6 dni.

Pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób, mogą kontrolować pracowników, rzadko jednak korzystają z tego przywileju. Mniejsze przedsiębiorstwa (do 20 pracowników) o przeprowadzenie kontroli mogą poprosić ZUS. Kontrole przeprowadzane są w dwóch zakresach. Bada  prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, po drugie sprawdza prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.

Podczas kontroli lekarz orzecznik może zbadać osobę przebywającą na zwolnieniu chorobowym, skierować na badania specjalistyczne oraz może zażądać od lekarza udostępnienia dokumentacji medycznej. Jeżeli nie dostarczymy niezbędnej dokumentacji lub uniemożliwimy przeprowadzenie badania, nasze zaświadczenie lekarskie traci ważność następnego dnia. Lekarz orzecznik może również wyznaczyć nam wcześniejszy termin powrotu zdolności do pracy, niż orzekł lekarz wystawiający zwolnienie, w takiej sytuacji nasze zaświadczenie traci ważność od tej daty.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia na 2013. Życzymy pogody ducha i rodzinnej atmosfery.

Urlop ojcowski

urlop ojcowski

Tatusiowie coraz częściej wykorzystują urlop ojcowski.

W polskim kodeksie pracy istnieje pojęcie urlopu ojcowskiego. W 2012 r. obowiązuje on jeszcze w wymiarze 2 tygodni i należy go wykorzystać do ukończenia pierwszego roku życia przez dziecko. W przypadku dzieci przysposobionych, przed upływem 12 m-cy od dnia uprawomocnienia się decyzji orzekającej przysposobienie (nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia). W sejmie znajduje się już projekt ustawy zmieniający kodeks pracy.

Od 1 stycznia 2013 roku urlop ojcowski ma być wydłużony do 8 tygodni i wykorzystany do ukończenia 2 lat przez dziecko (w przypadku przysposobienia, do 24 m-cy od daty uprawomocnienia się decyzji, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia). Wg projektu urlop ten będzie można podzielić na dwie części (jedna musiałaby mieć minimum 2 tygodnie). Urlop ten nie będzie mógł być wykorzystywany w czasie trwania urlopu macierzyńskiego matki. Podobnie, jak urlop macierzyński, jest płatny w 100% (do wyliczenia przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie ojca z poprzedzających okres urlopu 12 m-cy).

Podobnie jak urlop macierzyński urlop ojcowski finansowany jest ze funduszu ubezpieczeń społecznych (pracodawca nie płaci za żaden dzień nieobecności ojca z tego powodu). Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, złożony min. 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika. Wg danych ZUSu w 2010 r. 3 tys ojców skorzystało z tego urlopu, natomiast w I kwartale tego roku już 7 tys. Nowe przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

Zasiłek macierzyński

zasiłek macierzyński

Mamie przysługuje co najmniej 20 tygodni zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński to świadczenie płacone przez ZUS lub KRUS kobietom, które urodziły dziecko (dzieci) lub przyjęły dziecko (dzieci) do 7 roku życia w ramach rodziny zastępczej lub przysposobiły dziecko. Warunkiem przysługiwania zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie lub przyjęcie w dziecka w czasie obowiązywania ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego. Zasiłek będzie przysługiwał również, gdy dziecko urodzi się po ustaniu zatrudnienia (gdy ubezpieczenie ustało w wyniku upadłości pracodawcy lub jego likwidacji), a także, gdy naruszono prawa pracownicze, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Zasiłek przysługuje również pracownicy zatrudnionej na czas określony, gdy umowa miałaby wygasnąć przed terminem porodu, z mocy prawa zostaje ona przedłużona do dnia porodu właśnie. W przypadku śmierci matki, lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ojcu lub innemu członkowi rodziny (warunkiem otrzymania jest przerwanie zatrudnienia lub inną prowadzoną działalność na czas opieki nad dzieckiem). Matka może przerwać urlop macierzyński po 14 tygodniach i wrócić do pracy, wtedy pozostały czas zasiłku może wykorzystać ojciec dziecka (pod warunkiem, że jest ubezpieczony).

Wymiar urlopu macierzyńskiego przy jednym porodzie:
20 tygodni – w przypadku urodzenia 1 dziecka
• 31 tygodni – w przypadku urodzenia 2 dzieci,
• 33 tygodnie – w przypadku urodzenia 3 dzieci,
• 35 tygodni – w przypadku urodzenia 4 dzieci ,
• 37 tygodni – w przypadku urodzenia 5 i więcej dzieci.

Dodatkowy urlop macierzyński nie jest obowiązkowy i przysługuje mamie, która o niego wnioskuje. Jego wymiar wynosi:

w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie:
• od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 4 tygodni,
• od 1 stycznia 2014 r. – do 6 tygodni,
w przypadku urodzenia więcej niż 1 dziecka przy jednym porodzie:
• od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 6 tygodni,
• od 1 stycznia 2014 r. – do 8 tygodni.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego stanowi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez 12 m-cy, które poprzedzały okres powstania niezdolności do pracy.

Chorobowe? Jak wysoka pensja?

chorobowe

Zwolnienie lekarskie wpływa na wysokość naszej pensji.

Czas choroby dla każdego pracownika nie należy do łatwych. Pomijając nieodpowiedzialnych symulantów, wielu z nas zastanawia się długo, czy decydować się na zwolnienie lekarskie. Przede wszystkim chodzi o wątpliwości natury finansowej, ale też organizacyjnej. Czy podczas zwolnienia nasze obowiązki będą się piętrzyć, czy też przychylność kierownictwa spowoduje, że część pracy wykona za nas ktoś inny, aby po powrocie z chorobowego nie zastała nas na biurku sterta dodatkowych zadań do wykonania? Czy zwolnienie lekarskie spowoduje znaczne zubożenie naszych finansów?

Pensja za okres chorobowego wynosi 80% podstawy wynagrodzenia. Od pierwszego do trzydziestego trzeciego dnia chorobowego powinien wypłacać ją zakład pracy, powyżej tego okresu nasze chorobowe musi wypłacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inaczej sprawa ma się w przypadku pracowników powyżej pięćdziesiątego roku życia. Począwszy od roku następnego po skończeniu pięćdziesięciu lat, zakład pracy wynagradza jedynie 14 pierwszych dni chorobowego, od tego okresu należność wypłaca ZUS.

Wynagrodzenie za czas choroby oraz wysokość zasiłku chorobowego zależą od wewnętrznego regulaminu wynagradzania, który obowiązuje w konkretnym zakładzie pracy. Niestety, niekiedy zdarza się, że podczas choroby omijają nas niektóre dodatki oraz premie. Co może nas ominąć? Istnieją różne rodzaje dodatkowych wynagrodzeń, które podczas chorobowego możemy utracić, np. premie motywacyjne. Udając się na zwolnienie lekarskie pamiętajmy o tym, aby pozostać w domu i wykorzystać czas na rzetelne podratowanie kondycji fizycznej. Dbajmy także o to, aby nie narazić się na niepotrzebne nieprzyjemności wynikające z nagłej kontroli.

Kiedy możemy spodziewać się kontroli na chorobowym

Grypa

Chory pracownik może się spodziewać kontroli w czasie chorobowego.

Zwolnienie lekarskie na czas choroby jest przywilejem każdego pracownika, który podlega obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Za czas choroby przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 80% pensji zasadniczej, chyba że zwolnienie lekarskie dotyczy kobiety w ciąży lub osoby, która uległa wypadkowi w czasie pracy.

Jeśli pracownik wykorzystuje zwolnienie chorobowe nagminnie lub pracodawca podejrzewa, że czas ten jest przeznaczony na inne zajęcia, a nie na wypoczynek czy leczenie, to pracownik może się spodziewać kontroli, która potwierdzi fakt choroby oraz odpoczynku. Kontrolę prawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego może przeprowadzić pracodawca, jeśli zatrudnia więcej niż dwudziesty pracowników lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek pracodawcy w przypadku zatrudniania mniej niż 20 osób. Kontroli podlegają przede wszystkim te osoby, które pracodawca lub ZUS podejrzewa o nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. Dzień kontroli nie jest znany pracownikowi, a przeprowadza się ją w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub w miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej.

Jeśli kontrola nie zastanie osoby chorej w domu, to zwykle pozostawia informację o tym fakcie lub też wysyła ją pocztą i wymaga od pracownika złożenia wyjaśnień. Jeśli nieobecność chorego pracownika w domu spowodowana była zdarzeniem, związanym z procesem leczenia (wizyta u lekarza, realizacja recept, rehabilitacja), to pracownik nie straci prawa do zwolnienia chorobowego. Inaczej zaś, jeśli czas zwolnienia lekarskiego jest wykorzystywany nieprawidłowo, wtedy pracownik musi wrócić do pracy.