Posts Tagged ‘chorobowe’

Kto finansuje zasiłki

chorobowe

Chorobowe może przydarzyć się każdemu.

Gdy dopada nas choroba i potrzebne jest zwolnienie lekarskie nie każdy tak naprawdę wie, kto pokrywa koszty naszej niezdolności do pracy. W przypadku zwolnienia lekarskiego (nie spowodowanego wypadkiem przy pracy) za pierwsze 33 dni nieobecności płaci za to pracodawca. Jedynie w przypadku osób starszych (tzn. po 50 roku życia pracodawca płaci tylko za pierwsze 14 dni), po tym okresie wypłatę należnego świadczenia czyli zasiłku chorobowego (wcześniej nazywa się to wynagrodzeniem chorobowym) przejmuje na siebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdy ulegniemy wypadkowi w pracy wtedy od pierwszego dnia nieobecności przysługuje nam zasiłek chorobowy płatny przez ZUS. W przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny zasiłek opiekuńczy jest wypłacany od razu przez ZUS. Zasiłek taki przysługuje na 60 dni w roku kalendarzowym, jak nie ma innego członka rodziny, który mógłby sprawować opiekę nad chorym. W przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zasiłek macierzyński od pierwszego dnia jest wypłacany przez ZUS.

Pisząc, że przez ZUS rozumiemy, że tak naprawdę jest finansowany z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w przypadku wyczerpania zasiłku chorobowego i również finansowane jest przez budżet, a płacone przez ZUS. Podobnie jest z zasiłkiem wyrównawczym. W przypadku podatników zatrudniających ponad 20 pracowników, to oni wypłacają zasiłki w imieniu ZUS, a potem pomniejszają bieżące składki za pracowników o wypłaconą kwotę zasiłków.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

chorobowe
Po ustaniu pracy również może obowiązywać chorobowe.

Zasiłek chorobowy przysługuje z założenia osobom, które zachorowały w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego np. w trakcie zatrudnienia na umowę o pracę. Jednak u ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa znajdziemy ustępstwo od reguły. Zasiłek chorobowy będzie przysługiwał również osobom, u których niezdolność do pracy powstała przed upływem 14 dni od końca okresu zatrudnienia czyli ustania obowiązywania ubezpieczenia chorobowego.

Dowiedz się więcej: prawo pracy

Jednak, aby otrzymać zasiłek chorobowy niezdolność do pracy nie może być krótka, musi wynosić min. 30 dnia do tego osoba chora nie może mieć ustalonego prawa do emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, nie podjęła działalności zarobkowej i nie jest dobrowolnie czy obowiązkowo objęta ubezpieczeniem chorobowym (np. nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej ) i nie może być uprawniona do pobierania zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego. Po spełnieniu tych wszystkich warunków osoba niezdolna do pracy może złożyć wniosek do właściwego miejscowo oddziału ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego.

Wraz z drukiem ZLA potwierdzającym niezdolność do pracy należy złożyć w ZUS-ie druk ZUS Z-10, w którym to pod groźbą odpowiedzialności karnej osoba oświadcza, że nie jest objęta żadnym innym tytułem do ubezpieczenia chorobowego. Dokumenty do ZUS należy dostarczyć w terminie do 7 dni od daty uzyskania zwolnienia lekarskiego, które będzie opiewać na więcej niż 30 dni, czyli skutkować wypłatą świadczenia.

Świadczenia chorobowe za pobyt w szpitalu

pobyt w szpitalu

Za pobyt w szpitalu pracownikowi należy się zasiłek.

Niezdolność do pracy spowodowana jest różnymi przyczynami: chorobą, macierzyństwem, koniecznością sprawowania opieki na dzieckiem czy innym chorym członkiem rodziny. Za okres ten przysługuje ubezpieczonym świadczenie chorobowe. Czasami niezdolność do pracy jest związana z pobytem w szpitalu, a fakt ten wpływa na wysokość przysługujących świadczeń. Osoba ubezpieczona, niezdolna do pracy z powodu choroby może skorzystać z zasiłku chorobowego.

Więcej na temat: prawo pracy

Ma on zrekompensować utracone w tym czasie dochody, ale w stopniu określonym przepisami. Za czas niezdolności do pracy otrzymuje się najpierw wynagrodzenie chorobowe (za pierwsze 33 dni płatne przez pracodawcę), a następnie zasiłek chorobowy płatny przez ZUS. Oba te świadczenia to z reguły 80% średniego wynagrodzenia z poprzednich 12m-cy. Są jednak odstępstwa od tego. 100% zasiłek przysługuje kobietom w ciąży czy za wypadek w pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje również za pobyt w szpitalu, z reguły jednak w niższym wymiarze.

O ile wynagrodzenie chorobowe prawie zawsze opiewa na 80%, zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu już tylko 70% podstawy. Są odstępstwa od tej zasady. U osób powyżej 50 roku życia zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu między 15 a 33 dniem niezdolności do pracy wynosi 80%. Dopiero od 34 dnia spada do 70%. W przypadku kobiet w ciąży oraz wypadku w pracy wymiar zasiłku wynosi 100%. Zasiłek przysługuje za wszystkie dni pobytu, wliczając również dni wolne od pracy.

Polak na chorobowym

chorobowe

L4 powinno być wykorzystywane na powrót do zdrowia, nie na inne cele.

Polacy na zwolnieniach lekarskich spędzają ok. 10 mln dni miesięcznie, a ZUS wypłaca z tego tytułu ok. 600 mln zł miesięcznie. Obowiązujące przepisy są tak skonstruowane, że można chorować 182 dni i niektórzy Polacy niestety nadużywają tego przywileju. Kontrole, które przeprowadza ZUS systematycznie udowadniają, że część tych zwolnień lekarskich jest niezasadnych, a Polacy po prostu symulują.

W zeszłym roku zakwestionowano 50 tys zwolnień lekarskich, a w ten sposób pozostało w budżecie 178 mln zł. Polacy na zwolnieniu lekarskim pracują u innego pracodawcy, remontują mieszkania, budują domy, wykonują prace porządkowe, uczą się do egzaminów, a Ci najodważniejsi wyjeżdżają nawet na urlopy zagraniczne. Zasadność zwolnienia lekarskiego może sprawdzić zarówno pracodawca, jak i ZUS. Ten drugi jest jednak w gorszej sytuacji, gdyż kopie L4 z przychodni lekarskich i gabinetów trafiają do niego ze sporym opóźnieniem, najczęściej wtedy, gdy kilkudniowe L4 już się skończyło.

Najczęściej wystawiane są bowiem krótkie zwolnienia lekarskie, a pracownicy mając świadomość, że możliwość sprawdzenia ich przez ZUS jest znikoma wykorzystują je do innych celów. Trwają prace nad wdrożeniem tzw. e-zwolnień, które drogą elektroniczną będą docierać do ZUS-u i pracodawcy bezpośrednio po ich wystawieniu. Jest szansa, że wprowadzenie tego systemu ukróci niezasadne zwolnienia i pozwoli zaoszczędzić sporą kwotę, którą co roku ZUS wypłaca symulantom.

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność jest dobrowolne.

Nie wszystkie osoby są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Przede wszystkim jest to przywilej osób pracujących w ramach umowy o pracę. W niektórych wypadkach jednak osoby mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Związane jest to z koniecznością wypłacania składek, jednak może się opłacić, gdyż świadczenie zostanie wypłacone w momencie choroby bądź też macierzyństwa. W niektórych wypadkach z pewnością może się to opłacić.

Dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego przystąpić mogą między innymi osoby, które wykonują pracę nakładczą, na postawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenia. Skorzystać z tej możliwości mogą również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, a także duchowni. Warunkiem jest pozostawanie w obowiązku opłacania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie powoduje, że od razu można przejść na chorobowe. W normalnej sytuacji pracownicy uzyskują prawo do świadczenia po 30 dniach od przystąpienia, zaś osoby prowadzące własną działalność po dziewięćdziesięciu dniach. Brak karencji dotyczy jedynie niektórych osób, między innymi absolwentów szkół wyższych, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły, osobom, które wracają do pracy po przerwie spowodowanej wypadkiem w pracy lub też senatorzy po zakończeniu sprawowania mandatu.

E-zwolnienia lekarskie

elektroniczne zwolnienie lekarskie

Czy papierowe druki L4 oddejdą do lamusa?

Zmianie uległa data wprowadzenia e-zwolnień lekarskich. Z ponad rocznym opóźnieniem, bo zamiast ruszyć w 2013 roku, system wejdzie w życie dopiero w 2014 roku. Mimo że, takie zwolnienia miały być wystawiane już w 2012 roku. Dzięki wprowadzeniu systemu, zmniejszyłaby się liczba absencji, za którą płacą zarówno pracodawcy jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według planów podczas wizyty pacjenta, lekarz ma wypełniać elektroniczny formularz, który za pośrednictwem sieci natychmiast trafiałby do ZUS. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość szybkiej kontroli, tego czy pracownik rzeczywiście choruje. Gdyby można było wyeliminować lewe zwolnienia, w kieszeniach pracodawców pozostałoby 500 milionów złotych. Jednak już dziś wiadomo, że to niemożliwe, nawet dzięki systemowi e-zwolnień. Wprowadzenie systemu usprawniłoby możliwość dokonywania kontroli, a takie działanie mogłoby przynieść oszczędności rzędu 200-300 milionów złotych. Opóźnione wprowadzenie nie jest winą ZUS.

Aby można było wprowadzić system, musi dojść do zmian w prawie, a nowelizacje powinno opracować ministerstwo. Zmianom powinny ulec między innymi ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz cztery inne rozporządzenia. Wprowadzenie systemu e-zwolnień ma być również ułatwieniem dla chorych. Od chwili wprowadzenia systemu nikt z rodziny nie będzie musiał donosić zwolnienia chorego do pracodawcy. Mimo że e-formularze mają wejść w życie w 2014 roku, to lekarze jeszcze przez jakiś czas będą mogli wypełniać tradycyjne formularze L4.

Chorobowe? Jak wysoka pensja?

chorobowe

Zwolnienie lekarskie wpływa na wysokość naszej pensji.

Czas choroby dla każdego pracownika nie należy do łatwych. Pomijając nieodpowiedzialnych symulantów, wielu z nas zastanawia się długo, czy decydować się na zwolnienie lekarskie. Przede wszystkim chodzi o wątpliwości natury finansowej, ale też organizacyjnej. Czy podczas zwolnienia nasze obowiązki będą się piętrzyć, czy też przychylność kierownictwa spowoduje, że część pracy wykona za nas ktoś inny, aby po powrocie z chorobowego nie zastała nas na biurku sterta dodatkowych zadań do wykonania? Czy zwolnienie lekarskie spowoduje znaczne zubożenie naszych finansów?

Pensja za okres chorobowego wynosi 80% podstawy wynagrodzenia. Od pierwszego do trzydziestego trzeciego dnia chorobowego powinien wypłacać ją zakład pracy, powyżej tego okresu nasze chorobowe musi wypłacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inaczej sprawa ma się w przypadku pracowników powyżej pięćdziesiątego roku życia. Począwszy od roku następnego po skończeniu pięćdziesięciu lat, zakład pracy wynagradza jedynie 14 pierwszych dni chorobowego, od tego okresu należność wypłaca ZUS.

Wynagrodzenie za czas choroby oraz wysokość zasiłku chorobowego zależą od wewnętrznego regulaminu wynagradzania, który obowiązuje w konkretnym zakładzie pracy. Niestety, niekiedy zdarza się, że podczas choroby omijają nas niektóre dodatki oraz premie. Co może nas ominąć? Istnieją różne rodzaje dodatkowych wynagrodzeń, które podczas chorobowego możemy utracić, np. premie motywacyjne. Udając się na zwolnienie lekarskie pamiętajmy o tym, aby pozostać w domu i wykorzystać czas na rzetelne podratowanie kondycji fizycznej. Dbajmy także o to, aby nie narazić się na niepotrzebne nieprzyjemności wynikające z nagłej kontroli.