Dezorientacja chorych na POChP i astmę

pochp

Chorzy na obturacyjną chorobę płuc i astmę mają problem z niektórymi lekami.

1 marca 2013 zaczęła obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Na liście pojawiły się nowe, złożone, wziewne leki generyczne dla osób cierpiących na astmę i POChP.  Teraz kosztują one trochę ponad trzy złote. Ponieważ w przyrodzie nic nie ginie, leki złożone, które dotychczas były refundowane z NFZ-u, zdrożały prawie 12-krotnie. Osoby, układające listę leków do refundacji oraz limity, nie wzięły jednak pod uwagę faktu, że każdy z leków wziewnych zawiera inne substancje aktywne i inaczej osadza się w drogach oddechowych.

Każdemu choremu na astmę czy POChP dobiera się indywidualną kurację i środki lecznicze. Dobór odpowiedniej dawki czasami trwa nawet pół roku. Z powodu podwyżki cen wielu pacjentów zaprzestało stosowania dotychczasowych leków lub prosi o ich zmianę, co przynosi bardzo niekorzystne skutki. Do szpitali trafia coraz więcej pacjentów z objawami zaostrzonych kłopotów z oddychaniem. Drugą rzeczą, która decyduje o zaprzestaniu leczenia jest czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Do alergologa czy pulmonologa wynosi ona nawet kilka miesięcy, a do tego czasu pacjent nie może sam zmienić zażywanego leku.

Kolejny aspekt dotyczy dostępności nowych specyfików. Są one dostępne w niewielkiej (10-15%) ilości aptek w kraju. Zatem pacjenci, którzy są leczeni nowymi środkami, mają problem z dostępnością do leków. Zaprzestanie leczenia jest bardzo niebezpieczne dla pacjentów i może wywołać nieodwracalne problemy z płucami oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zawału serca.

Czy szczepić dzieci przeciwko grypie?

odporność

Warto zaszczepić dziecko, jeżeli idzie do przedszkola.

Grypa jest zespołem objawów klinicznych związanym z ostrym zakażeniem układu oddechowego, wywołanym przez wirusa grypy. Choroba ta bardzo szybko i łatwo się rozprzestrzenia. Źródło zakażenia stanowi chory człowiek, a zarażenie następuje droga kropelkową za pomocą śluzu lub śliny, także przez dotyk, nie tylko danej osoby, ale i skażonych przedmiotów. Choroba wylęga się od 1 do 7 dni, już dzień przed wystąpieniem objawów osoba zakażona może roznosić wirus i zarażać innych, ten stan trwa aż do 5-7 dni po ustąpieniu objawów choroby, czasem nawet dłużej.

Grypa jest choroba, która niewłaściwie leczona bądź nie wyleczona powoduje wiele groźnych powikłań, np. zapalenie płuc czy opon mózgowych, a nawet doprowadzić do śmierć. Dlatego też lekarze zalecają szczepić dzieci przeciwko grypie, szczególnie te, które nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego układu odpornościowego tj. dzieci od pół roku do dwóch lat, gdyż u tak małych dzieci, zachorowanie na grypę stanowi duże zagrożenie i prowadzi do wielu powikłań.

O zaszczepieniu dziecka przeciwko grypie decyduje rodzic w porozumieniu z pediatra dziecka. Jeśli planujemy nasze dziecko wysłać do żłobka czy przedszkola warto rozważyć takie szczepienie, gdyż malec będzie miał kontakt z wieloma osobami i będzie bardziej narażony na zachorowanie, niż jego rówieśnicy przebywający w domu. Jeśli zdecydujemy się szczepić dziecko należy pamiętać, iż szczepionka jest sezonowa i szczepienie należy powtarzać co roku. Dzieci, które będą szczepione pierwszy raz, muszą po około 4 – 6 tygodniach przyjąć dawkę przypominającą szczepionki, by była ona skuteczna.

Jak długo można przebywać na chorobowym

świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje niektórym po dłuższej chorobie.

Są schorzenia, które trwają bardzo długo i przez to pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przez długie miesiące. Okres zasiłkowy, czyli czas, kiedy mamy prawo do zasiłku chorobowego jest ściśle określony i wynosi 182 dni (w przypadku ciężarnych i chorych na gruźlicę został wydłużony do 270 dni). Gdy mija 182 dni, a pracownik nadal nie jest zdolny do pracy może wystąpić do ZUS o tzw. świadczenie rehabilitacyjne.

Warunkiem przyznania takiego świadczenie jest takie schorzenie, które rokuje, że pracownik ponownie stanie się zdolnym do pracy. Wniosek o świadczenie musi być jednak złożony dużo wcześniej, minimum 6 tygodni przed upływem 182 dni zwolnienia lekarskiego. O przyznaniu świadczenie rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik. Świadczenie może być przyznane maksymalnie nie dłużej niż 12 m-cy. Czasami są to jeden czy dwa miesiące. W czasie świadczenia rehabilitacyjnego jego wysokość wraz z upływem czasu maleje. Przez pierwsze 3 miesiące będziemy dostawać 90% podstawy zasiłku chorobowego, przez następne m-ce już tylko 75% podstawy.

Jedynie w przypadku wypadku przy pracy i choroby zawodowej kwota świadczenia wynosi odpowiednio 100 i 90% podstawy zasiłku chorobowego. Świadczenia nie może uzyskać osoba mająca prawo do emerytury, a także osoby na urlopie bezpłatnym, wychowawczym ani urlopie na poratowanie zdrowia. Świadczenie może zostać cofnięte, gdy pobierająca je osoba podejmie pracę, lub utrata zdrowia była skutkiem przestępstwa czy innego wykroczenia.

Zmiany w urlopach wychowawczych

urlop wychowawczy

Od 1 października zaszły zmiany w urlopach wychowawczych.

Od 1 października nastąpiły zmiany w urlopach wychowawczych. Najważniejsza zmiana dotyczy jego wykorzystania. Do tej pory matka czy ojciec dziecka mogli wykorzystać całe 36 miesięcy. W tej chwili ustawodawca wprowadził zmianę w kodeksie pracy , wedle której każdemu z rodziców przysługuje prawo do miesiąca urlopu, a co za tym idzie, matka może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy a ojciec obowiązkowo 1 miesiąc. Z tego gwarantowanego miesiąca urlopu ojciec nie może zrezygnować na rzecz matki. Niewykorzystany urlop w takim przypadku po prostu przepada. Są jednak wyjątki od tej zasady.

Jeśli jedno z rodziców nie żyje, lub ma ograniczoną częściowo władzę rodzicielską lub jest jej całkowicie pozbawiony, wtedy cały urlop w wymiarze 36 miesięcy przysługuje drugiemu z rodziców. Zmiana nastąpiła również w ilości części, w jakich można ten urlop wykorzystać. Do tej pory były to maksymalnie 4 części, od 1 października urlop wychowawczy można podzielić na 5 części. Ustawodawca przewidział również sytuację, gdy oboje z rodziców równocześnie korzystają z urlopu wychowawczego. Do tej pory mogli przebywać na nim razem przez 3 m-ce, po zmianach przez 4 miesiące. Szkoda, że wprowadzone zmiany nie poszły dalej i okres przebywania na urlopie wychowawczym nie jest płatny dla wszystkich rodziców.

Wprawdzie gminy wypłacają dodatek w kwocie 400 zł, ale aby go dostać trzeba mieć naprawdę minimalne dochody. Czas spędzony z własnym dzieckiem jest bezcenny, ale nie wszystkie matki mogą pozwolić sobie na długie przebywanie z dzieckiem w domu, bo je po prostu na to nie stać. A państwo niestety nie robi wiele, by takie rodziny wesprzeć.

Kto finansuje zasiłki

chorobowe

Chorobowe może przydarzyć się każdemu.

Gdy dopada nas choroba i potrzebne jest zwolnienie lekarskie nie każdy tak naprawdę wie, kto pokrywa koszty naszej niezdolności do pracy. W przypadku zwolnienia lekarskiego (nie spowodowanego wypadkiem przy pracy) za pierwsze 33 dni nieobecności płaci za to pracodawca. Jedynie w przypadku osób starszych (tzn. po 50 roku życia pracodawca płaci tylko za pierwsze 14 dni), po tym okresie wypłatę należnego świadczenia czyli zasiłku chorobowego (wcześniej nazywa się to wynagrodzeniem chorobowym) przejmuje na siebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdy ulegniemy wypadkowi w pracy wtedy od pierwszego dnia nieobecności przysługuje nam zasiłek chorobowy płatny przez ZUS. W przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny zasiłek opiekuńczy jest wypłacany od razu przez ZUS. Zasiłek taki przysługuje na 60 dni w roku kalendarzowym, jak nie ma innego członka rodziny, który mógłby sprawować opiekę nad chorym. W przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zasiłek macierzyński od pierwszego dnia jest wypłacany przez ZUS.

Pisząc, że przez ZUS rozumiemy, że tak naprawdę jest finansowany z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w przypadku wyczerpania zasiłku chorobowego i również finansowane jest przez budżet, a płacone przez ZUS. Podobnie jest z zasiłkiem wyrównawczym. W przypadku podatników zatrudniających ponad 20 pracowników, to oni wypłacają zasiłki w imieniu ZUS, a potem pomniejszają bieżące składki za pracowników o wypłaconą kwotę zasiłków.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

chorobowe
Po ustaniu pracy również może obowiązywać chorobowe.

Zasiłek chorobowy przysługuje z założenia osobom, które zachorowały w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego np. w trakcie zatrudnienia na umowę o pracę. Jednak u ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa znajdziemy ustępstwo od reguły. Zasiłek chorobowy będzie przysługiwał również osobom, u których niezdolność do pracy powstała przed upływem 14 dni od końca okresu zatrudnienia czyli ustania obowiązywania ubezpieczenia chorobowego.

Dowiedz się więcej: prawo pracy

Jednak, aby otrzymać zasiłek chorobowy niezdolność do pracy nie może być krótka, musi wynosić min. 30 dnia do tego osoba chora nie może mieć ustalonego prawa do emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, nie podjęła działalności zarobkowej i nie jest dobrowolnie czy obowiązkowo objęta ubezpieczeniem chorobowym (np. nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej ) i nie może być uprawniona do pobierania zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego. Po spełnieniu tych wszystkich warunków osoba niezdolna do pracy może złożyć wniosek do właściwego miejscowo oddziału ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego.

Wraz z drukiem ZLA potwierdzającym niezdolność do pracy należy złożyć w ZUS-ie druk ZUS Z-10, w którym to pod groźbą odpowiedzialności karnej osoba oświadcza, że nie jest objęta żadnym innym tytułem do ubezpieczenia chorobowego. Dokumenty do ZUS należy dostarczyć w terminie do 7 dni od daty uzyskania zwolnienia lekarskiego, które będzie opiewać na więcej niż 30 dni, czyli skutkować wypłatą świadczenia.

Świadczenia chorobowe za pobyt w szpitalu

pobyt w szpitalu

Za pobyt w szpitalu pracownikowi należy się zasiłek.

Niezdolność do pracy spowodowana jest różnymi przyczynami: chorobą, macierzyństwem, koniecznością sprawowania opieki na dzieckiem czy innym chorym członkiem rodziny. Za okres ten przysługuje ubezpieczonym świadczenie chorobowe. Czasami niezdolność do pracy jest związana z pobytem w szpitalu, a fakt ten wpływa na wysokość przysługujących świadczeń. Osoba ubezpieczona, niezdolna do pracy z powodu choroby może skorzystać z zasiłku chorobowego.

Więcej na temat: prawo pracy

Ma on zrekompensować utracone w tym czasie dochody, ale w stopniu określonym przepisami. Za czas niezdolności do pracy otrzymuje się najpierw wynagrodzenie chorobowe (za pierwsze 33 dni płatne przez pracodawcę), a następnie zasiłek chorobowy płatny przez ZUS. Oba te świadczenia to z reguły 80% średniego wynagrodzenia z poprzednich 12m-cy. Są jednak odstępstwa od tego. 100% zasiłek przysługuje kobietom w ciąży czy za wypadek w pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje również za pobyt w szpitalu, z reguły jednak w niższym wymiarze.

O ile wynagrodzenie chorobowe prawie zawsze opiewa na 80%, zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu już tylko 70% podstawy. Są odstępstwa od tej zasady. U osób powyżej 50 roku życia zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu między 15 a 33 dniem niezdolności do pracy wynosi 80%. Dopiero od 34 dnia spada do 70%. W przypadku kobiet w ciąży oraz wypadku w pracy wymiar zasiłku wynosi 100%. Zasiłek przysługuje za wszystkie dni pobytu, wliczając również dni wolne od pracy.

Polak na chorobowym

chorobowe

L4 powinno być wykorzystywane na powrót do zdrowia, nie na inne cele.

Polacy na zwolnieniach lekarskich spędzają ok. 10 mln dni miesięcznie, a ZUS wypłaca z tego tytułu ok. 600 mln zł miesięcznie. Obowiązujące przepisy są tak skonstruowane, że można chorować 182 dni i niektórzy Polacy niestety nadużywają tego przywileju. Kontrole, które przeprowadza ZUS systematycznie udowadniają, że część tych zwolnień lekarskich jest niezasadnych, a Polacy po prostu symulują.

W zeszłym roku zakwestionowano 50 tys zwolnień lekarskich, a w ten sposób pozostało w budżecie 178 mln zł. Polacy na zwolnieniu lekarskim pracują u innego pracodawcy, remontują mieszkania, budują domy, wykonują prace porządkowe, uczą się do egzaminów, a Ci najodważniejsi wyjeżdżają nawet na urlopy zagraniczne. Zasadność zwolnienia lekarskiego może sprawdzić zarówno pracodawca, jak i ZUS. Ten drugi jest jednak w gorszej sytuacji, gdyż kopie L4 z przychodni lekarskich i gabinetów trafiają do niego ze sporym opóźnieniem, najczęściej wtedy, gdy kilkudniowe L4 już się skończyło.

Najczęściej wystawiane są bowiem krótkie zwolnienia lekarskie, a pracownicy mając świadomość, że możliwość sprawdzenia ich przez ZUS jest znikoma wykorzystują je do innych celów. Trwają prace nad wdrożeniem tzw. e-zwolnień, które drogą elektroniczną będą docierać do ZUS-u i pracodawcy bezpośrednio po ich wystawieniu. Jest szansa, że wprowadzenie tego systemu ukróci niezasadne zwolnienia i pozwoli zaoszczędzić sporą kwotę, którą co roku ZUS wypłaca symulantom.

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność jest dobrowolne.

Nie wszystkie osoby są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Przede wszystkim jest to przywilej osób pracujących w ramach umowy o pracę. W niektórych wypadkach jednak osoby mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Związane jest to z koniecznością wypłacania składek, jednak może się opłacić, gdyż świadczenie zostanie wypłacone w momencie choroby bądź też macierzyństwa. W niektórych wypadkach z pewnością może się to opłacić.

Dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego przystąpić mogą między innymi osoby, które wykonują pracę nakładczą, na postawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenia. Skorzystać z tej możliwości mogą również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, a także duchowni. Warunkiem jest pozostawanie w obowiązku opłacania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie powoduje, że od razu można przejść na chorobowe. W normalnej sytuacji pracownicy uzyskują prawo do świadczenia po 30 dniach od przystąpienia, zaś osoby prowadzące własną działalność po dziewięćdziesięciu dniach. Brak karencji dotyczy jedynie niektórych osób, między innymi absolwentów szkół wyższych, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły, osobom, które wracają do pracy po przerwie spowodowanej wypadkiem w pracy lub też senatorzy po zakończeniu sprawowania mandatu.

Matki pierwszego kwartału 2013 roku

urlop macierzyński

Mamy będą mogły się cieszyć dłuższym urlopem.

Kiedy na świat przychodzi dziecko, mama chce z nim spędzić jak najwięcej czasu. Dotychczas każda mama pracująca miała do dyspozycji 20 tygodniu urlopu macierzyńskiego w wersji podstawowej oraz cztery dodatkowe tygodnie. Dawało to mniej więcej pół roku spędzonego z dzieckiem, zwłaszcza jeśli kobieta wykorzystywała również urlop wypoczynkowy, który jej przysługiwał.

Więcej na temat: prawo pracy

W 2013 roku jednak nastąpiły zmiany w urlopach macierzyńskich. Od początku tego roku ma on wynosić nie 24 tygodnie, lecz 52 tygodnie, czyli okrągły rok. Ucieszy to z pewnością matki, które zgodnie przyznają, że jest to ważny czas w rozwoju dziecka, rzutujący na jego dalszy rozwój. Według rozporządzenia jednak nie wszystkie matki, które urodziły w 2013 roku mogły cieszyć się dłuższym urlopem macierzyńskim. Miało to dotyczyć tych, które urodziły po 17 marca 2013 roku. W związku z tą decyzją podniosły się protesty mam, które urodziły w pierwszym kwartale lub też miały mieć poród w okolicach tej daty. Zdarzało się, ze niektóre mamy za wszelką cenę chciały przeczekać graniczną datę, co mogło być dla nich i dziecka niekorzystne.

Jednak już po ogłoszeniu tej kontrowersyjnej decyzji zawiązał się nieformalny ruch matek pierwszego kwartału, które walczyły o to, by i one mogły spędzić ze swym nowonarodzonym dzieckiem okrągły rok, a nie tylko pół roku. Ich posunięcie okazało się sukcesem, ponieważ rządzący ugięli się i w rezultacie dłuższym urlopem będą cieszyć się wszystkie mamy dzieci urodzonych od początku 2013 roku.